Druga licytacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
Km 518/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW ZG2S/00002412/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-03-2023r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z budynkami gospodarczymi oraz nieruchomości gruntowej rolnej, należącej do dłużnika: Ryszard Trocholepszy, położonej: 66-110 Babimost, Podmokle Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00002412/1
Licytowana nieruchomość obejmuje dwie działki gruntu oznaczone nr ewidencyjnym 283/1 o powierzchni 0,1263 ha oraz nr ewidencyjnym 489 o powierzchni 0,17 ha.
Działka 489 jest gruntem rolnym klasy IV – łąką trwałą, położonym poza zwartą zabudową wsi, w odległości około 1,5 km. Działka umiejscowiona jest w otoczeniu gruntów rolnych, swoją północną granicą bezpośrednio przylega do cieku wodnego Gniła Obra. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dojazd oraz dojście jest możliwe z drogi polnej prowadzonej z miejscowości Podmokle Małe, poprzez działki sąsiednie. Działka 283/1 zabudowana jest jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w latach 80-tych. Powierzchnia użytkowa budynku to 211,21 m2. Powierzchnia piwnic to 50,49 m2. Znajdują się tam kuchnia, pralnia, pomieszczenie rozrywki, spiżarnia i kotłownia. Powierzchnia parteru to 108,78m2, gdzie usytuowane są: przedpokój, garderoba, przestrzeń komunikacyjna, WC, łazienka, salon i dwa pokoje. Powierzchnia I piętra to 102,43m2, na które składają się: pięć pokoi w tym jeden z balkonem, przestrzeń komunikacyjna, WC, łazienka. Wysokość pomieszczeń w parterze i na I piętrze 2,50 m, wysokość piwnic 2,00 m. Stan techniczny budynku i standard wykończenia pomieszczeń należy określić jako średni. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe, ciepłą wodę użytkową z gazowego przepływowego podgrzewacza wody, wentylację grawitacyjną. Na działce umiejscowione są dwa budynki gospodarcze o nr ewidencyjnym 40 oraz 39. Budynek o nr 40 jest to obiekt dwukondygnacyjny, niegdyś pełniący funkcję chlewni. Powierzchnia zabudowy budynku to 316 m2. Budynek o nr 39 to obiekt dwukondygnacyjny. W budynku znajduje się pomieszczenie letniej kuchni, garaż dwustanowiskowy oraz garaż jednostanowiskowy z nieczynną kotłownią. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna oraz wodna. Powierzchnia zabudowy budynku: 140 m2. Stan techniczny obu budynków gospodarczych jest średni. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Babimost, działka o nr ewidencyjnym 489 położona jest na terenach oznaczonych jako: tereny rolne pozostałe, a działka o nr ewidencyjnym 283/1 położona jest na terenach oznaczonych jako: tereny o funkcji mieszkaniowej z przewagą zabudowy zagrodowej.

Suma oszacowania wynosi 471 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 314 600,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 190,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie, ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 518/21).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 24-03-2023r. godzina od 10:20 do 10:50 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Sczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności.

Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Komornik Sądowy

Eliza Noworyta

Powrót do listy