I Licytacja lokalu mieszkalnego – 66-200 Świebodzin

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
Km 281/22

                                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNYnr KW ZG1S/00046766/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2023r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika Sławomir Cisek położonego: 66-200 Świebodzin, os. Widok 16/25, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00046766/0.

Licytowane mieszkanie usytuowane jest na IV piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, znajdującym się na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 215/7. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi: 56,80 m2. Lokal składa się z: pokój z kuchnią o powierzchni 15,60m2, dwa pokoje: jeden o powierzchni 20,00m2, drugi o powierzchni 11,90m2, łazienka z WC o powierzchni 3,50m2, przedpokój o powierzchni 5,80m2. Wysokość pomieszczeń: 2,50m. Lokal posiada balkon. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa (z ciepłowni), wentylacja grawitacyjna. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. użytkowej: 4,20 m2. Standard wykończenia lokalu średni. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi 342 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 270,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie,
ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 281/22).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 17-11-2023r. godzina od 11:10 do 11:30 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Komornik Sądowy
Eliza Noworyta

Powrót do listy