I Licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ZG1S/00054657/2

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
GKm 54/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI O NR KW ZG1S/00054657/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-06-2023r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00054657/2. Obecnym użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest dłużnik PRONAFT BIS Sp. zo.o. w Świebodzinie, KRS: 324608, której to spółce nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do 05 grudnia 2089r.

Licytowane prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr nr 590/1 o powierzchni 2774 m2, zabudowaną stacją paliw. We frontowej części działki znajduje się budynek obsługi stacji paliw wraz ze sklepem, o powierzchni użytkowej 67,44 m2, za budynkiem znajduje się stalowa wiata o powierzchni 58 m2, zadaszająca pole dystrybucji paliw, połączona z budynkiem obsługi stacji paliw świetlikiem z poliwęglanu. W obrębie wiaty umiejscowione są cztery dystrybutory tankowania pojazdów, wyposażone w 14 czynnych odmierzaczy. W niedalekiej odległości umiejscowiony został piąty dystrybutor przeznczony dla samochodów ciężarowych TIR, wyposażony w 1 odmierzacz. Na działce usytuowany jest również budynek biurowy, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 87,25 m2. Konstrukcje budynków utrzymane są w dobrym stanie technicznym. W południowej części działki znajduje się pole podziemnych zbiorników paliwowych: zbiornik nr 1 – dwukomorowy, dwupłaszczowy na benzynę PB 95 i PB 98 o łącznej pojemności 60 m3, zbiornik nr 2 – dwupłaszczowy na olej napędowy ON o pojemności 30 m3 oraz zbiornik nr 3 – dwupłaszczowy na olej napędowy ONC o pojemności 30 m3, które to zbiorniki połączone są z dystrybutorami rurociągami technologicznymi. Wszystkie zbiorniki są czynne. Niezabudowany obszar działki w zasadniczej części utwardzony jest kostką betonową polbruk, częściowo trylinką lub asfaltem, tworzy plac manewrowy, drogi wewnętrznej komunikacji oraz parking dla samochodów osobowych. Obszar działki częściowo jest ogrodzony Uzbrojenie działki stanowią sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Suma oszacowania wynosi 2 041 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 530 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 204 100,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie, ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium GKm 54/20).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 16-06-2023r. godzina od 09:45 do 10:05 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Komornik Sądowy

Eliza Noworyta

Powrót do listy