Wnioski do pobrania

Wniosek o przeprowadzenie egzekucji stosownie powinien być złożony na piśmie. Może być on złożony bezpośrednio w Kancelarii Komorniczej w Sulechowie, bądź wysłany na adres kancelarii. Zgodnie z art.5 w zw. z art.13 §2 kpc komornik ma obowiązek udzielić wierzycielowi występującemu bez adwokata, radcy prawnego potrzebnych wskazówek co do czynności egzekucyjnych.

Wniosek egzekucyjny, poza wskazaniem świadczenia, powinien zawierać:

  • dane Komornika Sądowego, do którego wniosek jest skierowany,
  • imię, nazwisko, nazwę stron, to znaczy wierzyciela, dłużnika i uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • miejsce zamieszkania, pobytu i siedziby wyżej wymienionych osób,
  • wyraźne oznaczenie pisma jako wniosku o wszczęcie egzekucji,
  • podpis wierzyciela lub osoby upoważnionej do złożenia wniosku egzekucyjnego,
  • kwotę należności głównej, odsetek, kosztów procesu, klauzuli, o których egzekucję wnosi wierzyciel,
  • sposoby egzekucji, egzekucja świadczeń pieniężnych może być prowadzona np. z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości, z rachunku bankowego,wierzytelności,nieruchomości,
  • wszelkie dane dłużnika, które pomogą w szybkim ustaleniu jego majątku, miejsce pracy, rachunek bankowy,wartościowe ruchomości,

Charakter formalny wniosku ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowości i skuteczności egzekucji.

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć oryginalny tytuł wykonawczy.

Wniosek egzekucyjny (wersja doc)

Wniosek egzekucyjny (wersja pdf)

Wniosek egzekucyjny alimenty (wersja doc)

Wniosek egzekucyjny alimenty (wersja pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wersja doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wersja pdf)