I Licytacja pawilonu handlowego

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
dnia 19-10-2023r. /EN/
Km 405/21

                                                                                                          OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 405/21 w dniu 30-11-2023 r. o godz. 10:00 pod adresem: 65-941 Zielona Góra, ul. Węgierska 8-10
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja następujących przedmiotów:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Pawilon handlowy konstrukcji stalowej posadowiony

na działce o nr ewid. 406/2 Zielona Góra,

wymiary: 4,50m2 x 5,85m+1,85m x 1,32m, wysokość 2,15m, ściany zewnętrzne obudowane styropianem wraz z tynkiem na siatce, koloru fioletowego, wyposażony w instalację elektryczną

.

1 [szt.]

28 100,00

21 075,00

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 2.810,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420, z dopiskiem: licytacja ruchomości Km 405/21. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 §  2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 § 3 kpc). Zgodnie z art. 8672 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Na podstawie art. 8673 kpc postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent  ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości  przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.  Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. Opinia sporządzona przez biegłego z oszacowania ruchomości pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika.

                                                                                                                                                                                                                                             Komornik Sądowy
Eliza Noworyta

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Data licytacji: 2023-11-30

Powrót do listy