lokal mieszkalny

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
Km 804/22

                                                   OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKAL MIESZKALNY nr KW ZG2S/00011272/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2024r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużników: Monika Krzemińska oraz Przemysław Krzemiński, położonego: 66-120 Kargowa, dla którego Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00011272/3.

Licytowane mieszkanie usytuowane jest na I piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, znajdującym się na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 333. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi: 61,56 m2. Lokal składa się z: pokoju z kuchnią o powierzchni użytkowej 27,81m2, dwóch pokoi o powierzchni 7,69m2 oraz 19,88m2, łazienki o powierzchni 3,14m2 oraz korytarza o powierzchni 3,04m2. Wysokość pomieszczeń: 2,75m. Instalacje w lokalu: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa (z pieca gazowego dwufunkcyjnego w łazience), wentylacja grawitacyjna. Standard wykończenia lokalu: średni. Właściciel lokalu może korzystać z piwnicy oraz komórki gospodarczej w budynku gospodarczym usytuowanym na podwórzu oznaczonym ewidencyjnie nr 492. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa, przedmiotowy lokal znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Suma oszacowania wynosi 270 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 180 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 030,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie, ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 804/22).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 04-04-2024r. godzina od 09:30 do 09:45 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności poświadczonej notarialnie.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Komornik Sądowy

Eliza Noworyta

Powrót do listy