I Licytacja nieruchomości gruntowej- 66-132 Trzebiechów, Radowice

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
Km 3245/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG2S/00016434/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2023r. w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy ul. Park Chopina 3 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej: 66-132 Trzebiechów, Radowice, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00016434/2. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Maria Bożena Suzanowicz.
Licytowana nieruchomość obejmuje dwie działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 202/2 oraz nr 84/4.

1) działka nr 202/2 – to grunty orne klasy RIVb oraz RV o powierzchni 0,5800ha. Działka położona jest w południowej części miejscowości Radowice, poza zwartą zabudową wsi, w kompleksie gruntów rolnych. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, z drogi wojewódzkiej nr 278 prowadzącej z Radowic do Trzebiechowa. Na obszarze nieruchomości nie występują sieci infrastruktury technicznej. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, długość około 80 m, szerokość około 70 m. Rzeźba terenu płaska. Obszar nieruchomości nieogrodzony. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów, działka nr 202/2 oznaczona jest jako tereny sportu i rekreacji.

2) działka nr 84/4 – to grunty orne klasy RIVa o powierzchni 0,8717ha. Działa położona jest w północno-zachodniej części miejscowości Radowice, w obszarze peryferyjnym, przy drodze wojewódzkiej nr 278 prowadzącej w kierunku Sulechowa. W otoczeniu nieruchomości znajdują się grunty użytkowane rolniczo, działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz pojedyncze budynki mieszkalne będące w trakcie realizacji. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, z drogi wojewódzkiej nr 278.Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, szerokość około 65 m, długość dłuższego boku około 160 m, długość krótszego boku około 115 m. Rzeźba terenu płaska. Obszar nieruchomości nieogrodzony. Nieruchomość nie jest uzbrojona, sieci infrastruktury technicznej przebiegają w znacznym oddaleniu. Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów, działka nr 84/4 oznaczona jest w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz w części jako tereny rolnicze – uprawy polowe.
Licytacje zostaną wywołane w następującej kolejności:
godz. 09:30 działka nr 202/2, suma oszacowania wynosi 22 100,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 575,00zł zaś rękojmia 2 210,00zł
godz. 10:10 działka nr 84/4, suma oszacowania wynosi 125 400,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 050,00zł, zaś rękojmia 12 540,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania wg wskazania j.w. Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie, ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 3245/20 oraz wskazaniem nr działki i KW).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 17-11-2023r. godzina od 09:00 do 09:20 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

Komornik Sądowy

Eliza Noworyta

Powrót do listy