działka gruntu

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie
Eliza Noworyta
Kancelaria Komornicza nr III w Sulechowie
66-100 Sulechów ul.Handlowa 2
tel. 68 32 79 444 e-mail: swiebodzin.noworyta@komornik.pl
www.komornik-sulechow.pl
Km 1245/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI – NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ nr KW ZG1S/00046139/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Eliza Noworyta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-04-2024r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność dłużnej spółki BIK Czernikarz Sp. jawna z siedzibą w Tąpkowicach, zlokalizowanej w Gminie Lubrza, 66-218, obręb Zagaje, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00046139/6.

Licytowana nieruchomość jest to działka gruntu oznaczona nr 100/5 jako użytek: Lzr-RV oraz Lzr-RVI, niezabudowana, o powierzchni 2,9812 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest jako tereny usług turystycznych i komunikacji samochodowej. Na jej terenie znajduje się złoże kruszywa naturalnego „Zagaje”, które nie jest obecnie objęte koncesją na wydobywanie. Powierzchnia całkowita złoża wynosi 1,95 ha i w całości mieści się w granicach działki nr 100/5. Rodzaj kopaliny: kruszywo naturalne, podtyp kopaliny: piasek i pospółka. Kruszywo naturalne ze złoża „Zagaje” jest przydatne do celów: budowalnych, drogowych, robót ziemnych. Obszar licytowanej nieruchomości jest nieogrodzony. Kształt działki wielokątny, wydłużony, max długość w osi północ-południe około 350 m. Rzeźba terenu o umiarkowanych zróżnicowaniach. Działka nr ewid. 100/5 obręb Zagaje posiada pośredni dostęp do drogi powiatowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się od drogi powiatowej z przysiółka Romanówek poprzez drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej wybudowaną w ramach budowy autostrady A2.

Suma oszacowania wynosi 2 939 700,00zł brutto*, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 204 775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 293 970,00zł.

Rękojmia powinna być wpłacona w gotówce w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Sulechowie,
ul. Handlowa 2 (do godz. 16:00) albo na konto komornika: BNP Paribas S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0415 2420 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z dopiskiem na przelewie wadium Km 1245/18).
Rękojmia może też być złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wobec czego nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej właściwemu organowi podatkowemu oraz zapłaty podatku w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości.
Ponadto komornik informuje, iż wyznacza dzień 04-04-2024r. godzina od 15:45 do 16:00 na oględziny nieruchomości. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, we wtorek oraz piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy ul. Park Chopina 3 w Wydziale Cywilnym pokój nr 15, z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką (UWAGA! po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem Wydziału Cywilnego terminu i godziny udostępnienia ww. dokumentów). Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego pozostaje do wglądu również w siedzibie kancelarii komornika. Szczegółowych informacji dotyczących licytacji można też uzyskać pod numerem telefonu 789-174-975.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Osoby uczestniczące w licytacji zobowiązuje się do wskazania komornikowi najpóźniej na dzień przed licytacją swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, a w przypadku gdy uczestnikiem licytacji ma być osoba prawna, dane osób reprezentujących ten podmiot. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności poświadczone notarialnie.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.

* Cena zawiera 23% podatku od towaru i usług (Vat) Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów.

Komornik Sądowy

Eliza Noworyta

Powrót do listy