Kancelaria została utworzona przez komornika Elizę Noworytę, celem realizowania jego ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Zabezpieczanie roszczeń

Nadzór nad licytacją

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Spis inwentarza

Protokół stanu faktycznego

Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.

Kancelaria Komornika w celu realizacji swoich ustawowych zadań oraz zapewnieniu sprawności, szybkości i rzetelności podejmowanych czynności korzysta z następujących systemów:

10_wersja_pelna-2